Algemene Voorwaarden

Neuro Medical BV levert aan bedrijven of retailers die de artikelen ook voor de wederverkoop mogen gebruiken.

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“product” of “producten”: de door Neuro Medical BV aangeboden of geleverde zaken;
“dienst” of “diensten”: door Neuro Medical BV geleverde diensten, zoals after sales service;
“klant”: de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Neuro Medical BV;
“consument”: een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
“zakelijke klant”: een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Neuro Medical BV.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Neuro Medical BV zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.
Een overeenkomst tussen Neuro Medical BV en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Neuro Medical BV gevraagde gegevens heeft verstrekt en Neuro Medical BV de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.
Onjuistheden in de orderbevestiging van Neuro Medical BV dienen binnen 7 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Neuro Medical BV te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.
Artikel 3 Informatie en conformiteit

Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website van Neuro Medical BV opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Neuro Medical BV niet.
Artikel 4 Prijzen

De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Neuro Medical BV vermeld.
De op de website van Neuro Medical BV vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
Artikel 5 Levertijd

Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Neuro Medical BV de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Neuro Medical BV niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Neuro Medical BV niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Neuro Medical BV is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 7 Overmacht

Indien Neuro Medical BV door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Neuro Medical BV onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Neuro Medical BV zijn ingeschakeld.
Artikel 8 Garantie en reclame

Neuro Medical BV staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Neuro Medical BV geleverd product of dienst als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.
De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Neuro Medical BV.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neuro Medical BV. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Neuro Medical BV niet aansprakelijk.
De klant dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering Meteen gemeld te worden.
De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen bekwame tijd na ontdekking bij Neuro Medical BV in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 5 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
Indien de klant reclameert is hij verplicht Neuro Medical BV de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Neuro Medical BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
Retourzending aan Neuro Medical BV van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Neuro Medical BV, met opgave van het door Neuro Medical BV toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Neuro Medical BV beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Neuro Medical BV behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Neuro Medical BV zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Neuro Medical BV.
De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Neuro Medical BV binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Neuro Medical BV mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid

Buiten het bepaalde in Artikel 8 heeft de klant geen enkele aanspraak op Neuro Medical BV wegens gebreken in of met betrekking tot de door Neuro Medical BV geleverde producten of diensten.
Neuro Medical BV is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Neuro Medical BV.
Alle op de website(s) van Neuro Medical BV gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Neuro Medical BV te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Neuro Medical BV niet aansprakelijk.
In alle gevallen waarin Neuro Medical BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Neuro Medical BV, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op Neuro Medical BV, tenzij deze door Neuro Medical BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Neuro Medical BV behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Neuro Medical BV gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
Artikel 11 Betaling

Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Neuro Medical BV aangegeven wijze.
Artikel 12 Herroepingrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingrecht geldt voor al onze producten.
Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingrecht
Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 13 Slotbepalingen

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Neuro Medical BV en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Neuro Medical BV is gevestigd.
Op alle overeenkomsten die door Neuro Medical BV worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
Alle geschillen tussen Neuro Medical BV en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Neuro Medical BV, versie 01-2012

 

Disclaimer

Neuro Medical BV biedt onderhoud en onderdelen aan voor vasculaire diagnose systemen van Atys Medical en neurologische dignose systemen van Alpha Trace. Neuro Medical BV noch deze website maken onderdeel uit van en/of behoren tot de hierboven genoemde producenten. Neuro Medical BV is de officiële vertegenwoordiging in Nederland van de hierboven genoemde producenten. De website is eigendom van Neuro Medical BV.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
- Instelling naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en we zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons email adres dat u kunt vinden op onze contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via onze contact pagina.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 
 

Naleveringen

Indien van nalevering sprake is, dan worden de na te leveren producten kosteloos aan u toegezonden.
Tevens wordt u geïnformeerd over de te verwachten levertijd.

Leveringsinformatie

Onze leveringen volgen de in onze offerte genoemde condities.

 

Welkom bij Neuro Medical

We hebben langdurige ervaring met KNF systemen, al sinds 1986 waardoor u als klant niet alleen de apparatuur koopt maar ook onze ervaring. Derhalve heeft u een vakkundig en ervaren team achter u staan. Wij adviseren u bij technische vragen, informatie over accessoires en eventuele uitleg over hoe u het beste onderhoud kan plegen.